ข้อตกลงและเงื่อนไขของบริการ

คำชี้แจงในเบื้องต้น

ทันทีที่ข้าพเจ้าชำระสินค้าและ/หรือบริการของทาง Thailand Fx Warrior ไปแล้ว ข้าพเข้าได้ยอมรับเงื่อนไขและข้อกำหนดต่างๆ ด้านล่างต่อไปนี้เรียบร้อยแล้ว

ข้อกำหนดในการให้บริการเหล่านี้ (“ข้อกำหนด”, “ข้อกำหนดและเงื่อนไขในการให้บริการ”) กำหนดความสัมพันธ์ของคุณกับเว็บไซท์ https://www.thailandfxwarrior.com , แอปพลิเคชันมือถือในเครือ Thailand Fx Warrior หรือบริการของ Thailand Fx Warrior ที่มีการกำหนดตราสินค้าเอง (“บริการ”) ถูกดำเนินการโดย Thailand Fx Warrior

โปรดอ่านข้อกำหนดและเงื่อนไขเหล่านี้อย่างละเอียดก่อนที่จะใช้บริการของเรา
การเข้าถึงและการใช้บริการของคุณจะขึ้นอยู่กับการยอมรับและการปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ ข้อกำหนดเหล่านี้มีผลบังคัลใช้กับผู้เข้าชม ผู้ใช้ และบุคคลอื่นที่เข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมด

เมื่อเข้าถึงหรือใช้บริการนี้ คุณตกลงที่จะปฏิบัติตามข้อกำหนดเหล่านี้ หากคุณไม่เห็นด้วยกับข้อกำหนดใดๆ จะทำให้คุณไม่สามารถเข้าถึงสินค้าและบริการต่างๆ ได้

บัญชี (Account)

เมื่อคุณสร้างบัญชีกับเรา คุณต้องให้ข้อมูลที่ถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นปัจจุบันตลอดเวลา การไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดซึ่งอาจส่งผลให้บัญชีของคุณสิ้นสุดลงในบริการของเราได้ทันที

คุณมีหน้าทีรับผิดชอบในการปกป้องรหัสผ่านทีคุณใช้เข้าถึงบริการและกิจกรรมหรือการดำเนินการใดๆ ภายใต้รหัสผ่านของคุณ ไม่ว่าจะเป็นรหัสผ่านของคุณกับบริการของเรา หรือบริการของบุคคลที่สาม

คุณตกลงที่จะไม่เปิดเผยรหัสผ่านของคุณต่อบุคคลที่สาม คุณต้องแจ้งให้เราทราบทันทีเมื่อทราบถึงการละเมิดความปลอดภัยหรือการใช้บัญชีของคุณโดยไม่ได้รับอนุญาต

คุณไม่สามารถใช้เป็นผู้ใช้ชื่อของบุคคลหรือหน่วยงานอื่น หรือไม่สามารถใช้งานได้ตามกฏหมายหรือเครื่องหมายทางการค้าที่อยู่ภายใต้สิทธิใดๆ ของบุคคลหรือหน่วยงานอื่นที่คุณไม่ได้รับอนุญาตอย่างเหมาะสม หรือชื่อที่เป็นอย่างอื่นที่ไม่เหมาะสม หยาบคาย

ทรัพย์สินทางปัญญา (Intellectual Property)

บริการและเนื้อหาต่างๆ ฟังก์ชันการทำงานเดิมจะยังคงเป็นทรัพย์สินของเราอยู่ บริการของเราได้รับการคุ้มครองตามกฏหมายลิขสิทธิ์ เครื่องหมายทางการค้าและกฏหมายด้านอื่นๆ และชุดการค้าของเราสามารถใช้เพื่อเชื่อมต่อกับผลิตภัณฑ์หรือบริการใดๆ โดยปราศจากการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าของเรา

การเชื่อมต่อไปยังเว็บไซท์อื่นๆ (Links to other web sites)

บริการของเราอาจมีลิงก์ไปยังเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่ไม่ใช่เจ้าของหรือควบคุมโดยเรา

เราไม่มีอำนาจควบคุมและไม่รับผิดชอบต่อเนื้อหานโยบายความเป็นส่วนตัวหรือการปฏิบัติใด ๆ ของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สาม คุณรับทราบและยอมรับว่าเราจะไม่รับผิดชอบหรือรับผิดทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมต่อความเสียหายหรือความสูญเสียที่เกิดขึ้นหรือถูกกล่าวหาว่าเกิดจากหรือเกี่ยวข้องกับการใช้หรือพึ่งพาเนื้อหาสินค้าหรือบริการที่มีอยู่ในหรือผ่าน เว็บไซต์หรือบริการดังกล่าว

เราขอแนะนำให้คุณอ่านข้อกำหนดในการให้บริการและนโยบายความเป็นส่วนตัวของเว็บไซต์หรือบริการของบุคคลที่สามที่คุณเยี่ยมชม

กฏเกณ์ของหนี้สิน (Limitation Of Liability)

ในกรณีที่เราหรือผู้บริหารพนักงานคู่ค้าตัวแทนผู้จัดหาสินค้าหรือ บริษัท ในเครือของเราไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายโดยอ้อมผลประโยชน์พิเศษผลสืบเนื่องหรือค่าเสียหายเชิงลงโทษรวมทั้ง แต่ไม่ จำกัด เพียงการสูญเสียกำไรข้อมูลการใช้ค่าความนิยม, หรือการสูญเสียที่ไม่มีตัวตนอันเป็นผลมาจาก (1) การเข้าถึงหรือใช้หรือไม่สามารถเข้าถึงหรือใช้บริการของท่าน (ii) การกระทำหรือเนื้อหาใด ๆ ของบุคคลที่สามในบริการ (iii) เนื้อหาใดก็ตามที่ได้รับจากบริการ (รวมถึงความประมาท) หรือทฤษฎีทางกฎหมายอื่น ๆ ไม่ว่าเราจะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดความเสียหายเช่นนี้หรือไม่ก็ตามและ (iv) การเข้าถึงการใช้หรือการเปลี่ยนแปลงการส่งหรือเนื้อหาโดยไม่ได้รับอนุญาต ถ้าการรักษาที่ระบุไว้ในเอกสารฉบับนี้พบว่าไม่สามารถบรรลุวัตถุประสงค์ที่สำคัญได้

การปฏิเสธความรับผิดชอบ (Disclaimer)

การใช้บริการของคุณอยู่ภายใต้ความเสี่ยงของคุณโดยเด็ดขาด บริการจัดทำขึ้นตามหลักเกณฑ์ “AS IS” และ “AS AVAILABLE” บริการนี้จัดให้โดยไม่มีการรับประกันใด ๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัยรวมถึง แต่ไม่ จำกัด เพียงการรับประกันโดยนัยของความสามารถในการขายความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะการไม่ละเมิดหรือหลักสูตรการปฏิบัติงาน

กฏหมายที่บังคับใช้ (Governing Law)

ข้อกำหนดเหล่านี้จะอยู่ภายใต้และตีความตามกฎหมายของแอฟริกาใต้โดยไม่คำนึงถึงบทบัญญัติที่ขัดต่อกฎหมาย

ความล้มเหลวของเราในการบังคับใช้สิทธิใด ๆ หรือข้อกำหนดในข้อกำหนดเหล่านี้จะไม่ถือว่าเป็นการสละสิทธิ์เหล่านั้น หากบทบัญญัติใดในข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นโมฆะหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้โดยศาลบทบัญญัติที่เหลืออยู่ของข้อกำหนดเหล่านี้จะยังคงมีผลบังคับใช้ ข้อกำหนดเหล่านี้ถือเป็นข้อตกลงทั้งหมดระหว่างเราเกี่ยวกับบริการของเราและแทนที่และแทนที่ข้อตกลงก่อนหน้านี้ที่เราอาจมีระหว่างเราเกี่ยวกับบริการ

การเปลี่ยนแปลง (Changes)

เราขอสงวนสิทธิ์ในการดัดแปลงหรือแทนที่ข้อตกลงนี้เมื่อใดก็ได้ตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว หากการแก้ไขเป็นข้อมูลสำคัญเราจะพยายามแจ้งล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วันก่อนที่ข้อกำหนดใหม่จะมีผล สิ่งที่ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สำคัญจะได้รับการพิจารณาตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว

เมื่อคุณยังคงเข้าถึงหรือใช้บริการของเราหลังจากที่การแก้ไขเหล่านี้มีผลบังคับใช้แล้วคุณตกลงที่จะผูกพันตามข้อกำหนดที่แก้ไขใหม่ หากคุณไม่ยอมรับเงื่อนไขใหม่โปรดหยุดใช้บริการ

ติดต่อเรา (Contact)

หากคุณมีข้อสงสัยเกี่ยวกับข้อกำหนดเหล่านี้โปรดติดต่อเราที่ thailandfxwarrior@gmail.com